Shopify conversion tag (2612982677692) google-site-verification: – Decorators Choice

google-site-verification:

<meta name="google-site-verification" content="z3LwqK0eIy6OjB4-XvaLDhslncIvJXOhKZf3gITK0W8" />